top of page

The pedagogical vision of Fairytale Kingdom

 

Sprookjesrijk heeft een beleid opgesteld over hoe om te gaan met zieke kinderen. In dit geval hebben we te maken met verschillende belangen, namelijk die van de kinderen, ouders en de omstandigheden waaronder de pedagogisch medewerkers moeten werken. Sprookjesrijk zal altijd een zorgvuldige afweging moeten maken tussen deze belangen.
 

Sprookjesrijk is open from Monday to Friday from 07:30 to 18:30
- wanneer een kind niet naar de opvang mag komen
- in welk geval de ouders hun kind moeten komen ophalen indien het ziek wordt tijdens het
verblijf op het kindercentrum
- wanneer het kind geweerd moet worden.
Deze informatie wordt kort besproken tijdens het plaatsingsgesprek.

Early and extended care is also possible in consultation for both locations.

Voorzorgsmaatregelen

Ter voorkoming van ziekte voeren de pedagogisch medewerkers een aantal voorzorgsmaatregelen uit met betrekking tot voeding, verzorging, hygiëne (de groepsruimte, het speelgoed en in de omgang met kinderen) en het gedrag van de kinderen.

Daycare center Sprookjesrijk offers childcare throughout the year except

Om te voorkomen dat een (acute) ziekte van een kind leidt tot conflicten tussen ouders en het kindercentrum, is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over het beleid bij ziekte. Dit onderwerp wordt al tijdens het plaatsingsgesprek ter sprake gebracht en ook is deze informatie terug te vinden op de website.

 

Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet komt, verzoeken wij u ons hiervan voor 09.30 uur op de hoogte te stellen. Als uw kind zich duidelijk niet lekker voelt of koorts heeft, zal Sprookjesrijk u hiervan op de hoogte stellen. Mede in het belang van uw kind en dat van de andere kinderen dient u het kind zo spoedig mogelijk op te halen. Het is daarom noodzakelijk dat de telefoonnummers waarop de ouders/verzorgers overdag te allen tijde bereikbaar zijn, bekend zijn op het kinderdagverblijf. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van deze telefoonnummers.

 

Bij ziekte van uw kind tijdens het verblijf op de opvang zal bij een temperatuur van 38 graden een of beide ouders ingelicht worden. Bij een verdere stijging of een koorst waarde van 38,5 graden vragen wij de ouders om hun kind op te halen. Wij verwachten dan ook dat u uw kind op komt halen bij 1.5 uur na melding. Bij ziekte van uw kind dient u bij medicatie gebruik het medicatie formulier volledig in te vullen. Middels dit formulier machtigd u de leidsters om medicatie aan uw kind toe te dienen. Uitzondering op de regel is dat er bij Sprookjesrijk geen paracetamol toegediend wordt door de leidsters.

Mention in the pedagogical policy;

Mention to employees during the application procedure;

Toedienen van medicijnen: Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen altijd een verklaring te ondertekenen waarop zij vermelden welk medicijn, wanneer en in welke dosering moet worden toegediend. De leidsters noteren in het online schriftje het tijdstip van toediening. De bijsluiter van het medicijn moet altijd meegegeven worden, zodat deze nog nagelezen kan worden. Tevens moet de medicatie thuis al een keer gegeven zijn, zodat bekend is hoe het kind reageert op de medicatie!

Paracetamol:

Homeopathische middelen:

These rules are laid down in the Personal Data Protection Act

 

Noodsituaties:

De Wet BIG (wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is slechts van toepassing op medische handelingen die beroepsmatig worden verricht. In noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste vermogen te handelen en kan het verrichten van voorbehouden handelingen in strijdt met de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake van overmacht en levert de hulpverlening geen strafbaar feit op.

Depending on the reason, it may be necessary to share the camera images with others. That could be:

Epi Pen

Indien een kind met een levensbedreigende allergie gaat starten op het kinderdagverblijf wordt vooraf samen met de ouders de te nemen stappen doorlopen. Tijdens de kinder EHBO trainingen en teamvergaderingen worden de leidsters getraind in het gebruik van een Epi Pen.

Inentingen:

Kinderen die niet zijn ingeënt lopen een risico. De GGD verzoekt Sprookjesrijk bij te houden welke kinderen wel en welke niet zijn ingeënt. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen op de hiervoor vaststaande leeftijd ingeënt zullen worden. Mocht dit om wat voor reden niet het geval zijn, dan horen wij dit heel graag.

 

Overige belangrijke afspraken

 

Omgaan met medicatie:

 • Geneesmiddelen worden altijd bewaard in de originele verpakking. Hierbij is het van belang dat er op de verpakking duidelijk is aangegeven hoeveel, wanneer en op welke wijze de medicatie toegediend moet worden. We lezen goed de bijsluiter.

 • De uiterste gebruiksdatum wordt regelmatig gecontroleerd, de datum van opening zetten we duidelijk op de verpakking.

 • We schrijven duidelijk de naam van wie het medicijn is op de verpakking of we leggen het in het bakje van het betreffende kind.

 • Geneesmiddelen worden nooit voor het eerst op Kinderdagverblijf Sprookjesrijk gegeven, dit moet thuis al eens gebeurt zijn. Dit in verband met allergische reacties of bijwerkingen die er op zouden kunnen treden.

Hygiëne en zieke kinderen:

 • Zieke pedagogisch medewerkers besteden extra aandacht aan een goede handhygiëne.

 • Wanneer een pedagogisch medewerkster een koortslip heeft knuffelt zij geen kinderen en verzorgd alleen de kinderen vanaf 1 jaar. Tevens plakt zij de koortslip af, totdat de blaasjes ingedroogd zijn.

 • Wanneer zieke kinderen met verkleedkleren spelen, worden de kleren extra gewassen. - Zieke kinderen krijgen een eigen handdoek of gebruiken papieren handdoekjes

 • Een kind met een loopoor, daarbij moet thuis het oortje al afgeplakt worden, met bijvoorbeeld een pleister. Geen watje in het oor doen. Het is verstandig om te zorgen voor een goede hygiëne, om zo besmetting naar andere te voorkomen. Was daarom uw handen goed, nadat u een loopoor heeft schoongemaakt.

 • Speelgoed waarmee een ziek kind heeft gespeeld, wordt gereinigd voordat andere kinderen het gebruiken.

EHBO:

 

 • Er zijn plastic wegwerp handschoenen aanwezig indien nodig.

 • Pleisters zijn waterafstotend en worden, indien nodig, vervangen.

 • Pleisters worden gebruikt bij open wonden i.v.m. de hygiëne.

 • Wonden die lekken door vocht, pus of bloed worden gedept en waar nodig afgedekt.

 • De koortsthermometers worden zorgvuldig gereinigd met water en zeep en daarna met alcohol gedesinfecteerd.

 • Materialen en oppervlakten bevuild met pus, wondvocht of bloed worden direct schoongemaakt met water en zeep en daarna met alcohol gedesinfecteerd.

 • Na aanraking met pus of wondvocht wassen we direct onze handen.

 • Voor en na crème/zalf opdoen wassen we onze handen.

 • Voor en na wondbehandeling wassen we onze handen.

 • Gemorst bloed wordt met plastic handschoenen en met papier verwijderd. De ondergrond wordt dan schoongemaakt met water en zeep en daarna met alcohol gedesinfecteerd.

Insectenbeten:

 

 • Kinderen worden bij het spelen in hoog gras/struiken gecontroleerd op teken.

 • Teken worden zo snel mogelijk verwijderd met behulp van een tekenpincet (recht naar boven uittrekken).

 • Na verwijdering van een teek wordt het wondje direct gedesinfecteerd.

 • De datum en de plaats van een tekenbeet wordt altijd genoteerd. Ouders worden hiervan ook meteen op de hoogte gesteld. Daarnaast gebruiken wij een lichaamtekening waarop plek van beet omcirkeld wordt met datum en tijd die ouders mee krijgen. 

Zieke kinderen

Om te voorkomen dat een (acute) ziekte van het kind leidt tot conflicten tussen ouders en kindercentrum is het belangrijk dat duidelijke afspraken zijn gemaakt over het beleid bij ziekte. Wenselijk is dit onderwerp bij de plaatsing van het kind ter sprake te brengen en ouders hierover schriftelijk informatie mee te geven. Tevens kan met ouders besproken worden in welke gevallen het kindercentrum contact opneemt met de GGD. Voor het doorgeven van persoonsgegevens van het kind aan de GGD is toestemming van de ouders vereist.

 

Afspraken over het beleid van het kindercentrum bij ziekte van het kind. Wanneer moet een ziek kind worden opgehaald?

 1. Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.

 2. Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.

 3. Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

 4. Als de koorts boven de 38.5 graden is of onder de 35,5

Beleid bij besmettelijke ziekten

 1. Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de leiding.

 2. De leiding overlegt zo nodig met de GGD. De GGD wint met toestemming van de ouders eventueel informatie in bij de huisarts.

 3. De GGD adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte:

  1. Zieke kind niet toelaten vanwege risico voor overige kinderen, dit wordt ‘weren’ genoemd.

  2. Ziek kind behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

  3. Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij alert kunnen zijn op verschijnselen.

  4. Overige kinderen uit voorzorg medicijnen geven of vaccineren.6

Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Veel voorkomende ziekten

Hieronder worden de veel voorkomende verschijnselen van de meest voorkomende ziekten beschreven. Let u alstublieft altijd heel goed op en raadpleeg de arts altijd indien u het ziektebeeld van uw kind niet vertrouwt. Probeer op professionele wijze de aandoening te omschrijven zonder veel emotie. De ervaring leert dat artsen en assistenten keuzes maken aan de hand van uw omschrijving. Hoe beter u het ziektebeeld kunt benoemen hoe groter de kans is dat u een goede diagnose krijgt. Laat u vooral nooit afschepen met algemene berichten zoals bijvoorbeeld “kinderen hebben altijd hogere koorts dan volwassenen”!

 • Griep

 • Bloederige diarree of ernstige darree

 • Hoofdluis

 • Krentenbaard

 • Ontstoken ogen

 • Ontstoken oren/loopoor 

 • Spruw

 • Waterpokken

 • Wormpjes

 • Vijfde ziekte

 • Zesde ziekte

 • Rode hond

 • Bof

 • Hand, voet en mond ziekte

 • Kinkhoest

 • RS virus

Bloederige diarree of ernstige diarree

Diarree kan veroorzaakt worden door verschillende soorten ziekteverwekkers. Meestal gaat het om virussen, maar ook sommige bacteriën en parasieten kunnen diarree veroorzaken. Ook kan diarree worden veroorzaakt door het krijgen van tanden, verteringsstoornissen, medicijnen of inentingen. Diarree uit zich door frequent waterdunne ontlasting. Diarree is over het algemeen een onschuldige aandoening die binnen enkele dagen vanzelf overgaat. Let u wel altijd heel goed op dat het kindje blijft drinken. Diarree kan namelijk uitdroging veroorzaken.
Beleid; Indien uw kind op het dagverblijf aanwezig is, wordt u verzocht het kind op te halen na 3 waterdunne luiers. Beleid bij bloederige diarree, het kind moet thuisblijven tot bekend is wat de oorzaak van de diarree is.

Hoofdluis

Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes van 2 à 3 millimeter lengte. Luizen zitten het liefst dicht op de hoofdhuid, waaruit ze bloed zuigen waar ze van leven. Voorkeursplaatsen zijn achter de oren en in de nek. De eitjes (neten) hebben een witgelige kleur en lijken op roos, maar zitten vastgekleefd aan het haar. De neten komen binnen 10 dagen uit. De jonge luizen zijn na 7 tot 10 dagen volwassen en leggen dan ook weer eitjes. Verschijnsel van hoofdluis is kriebel, vooral achter de oren en in de nek. De besmetting kan echter ook zonder klachten verlopen, maar bij nauwgezette controle zijn de luizen en/of neten te zien. Besmetting kan plaatsvinden via kinderen die met hun hoofd dicht bij elkaar zitten, wanneer voor alle kinderen dezelfde kam wordt gebruikt, via mutsen en jaskragen op de kapstok en in bed via het beddengoed. Behandeling van luizen bestaat uit het dagelijks kammen met een stofkam gedurende twee weken en het gebruik van een anti luizenlotion.
Beleid; Kinderen met hoofdluis mogen op het kinderdagverblijf komen mits er een luizen behandeling heeft plaatsgevonden en kind neten vrij is.

Krentenbaard

Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. Soms verschijnt de infectie op plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn, zoals bij eczeem of muggenbulten. De infectie zit meestal in het gezicht rond neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen. Bij het begin van krentenbaard is er een blaasje dat openbarst en waarop een honinggele korst ontstaat. Deze plekken breiden zich vervolgens uit, zodat het lijkt alsof het kind een ‘baard’ van krenten heeft. Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats via geïnfecteerde handen. Uw kind kan ook zichzelf herinfecteren door aan de plekken te krabben. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd of tot 48 uur na de start van de behandeling met antibiotica.
Beleid; Uw kind thuishouden tot de plekjes zijn ingedroogd, of: Uw kind mag komen, mits de plekken afgedekt zijn.

Ontstoken ogen

Een oogontsteking kan veroorzaakt worden door een infectie met een virus of bacterie. De verschijnselen van oogontsteking zijn: rode ogen, opgezette oogleden en geel of groen pus uit het oog. Meestal is de oogontsteking een complicatie van een neusverkoudheid en vindt de besmetting plaats door druppeltjes afkomstig uit keel en neus van verkouden mensen. Ook de pus uit de ogen is besmettelijk. Via de handen kunnen de ziektekiemen op anderen worden overgebracht. Een oogontsteking kan in sommige gevallen behandeld worden met antibioticum (zalf of druppels).
Beleid; Uw kind mag niet gebracht worden, zolang er pus in de ogen zit.

Ontstoken oren/loopoor

Een infectie aan het middenoor kan veroorzaakt worden door allerlei virussen en bacteriën die ook verkoudheid en andere luchtweginfecties veroorzaken. De verschijnselen van een middenoorontsteking zijn flinke oorpijn, koorts en hangerigheid. Een complicatie van middenoorontsteking is een loopoor. Bij een loopoor is het trommelvlies kapot gegaan en komt er pus uit het oor. De pijn en koorts nemen dan af. De pus ziet eruit als snot: lichtgeel, vrij dun en het stinkt vaak. Niet te verwarren met oorsmeer, dat er donkergeel uitziet, vaster is en niet ruikt. Een loopoor kan twee weken aanhouden. De pus uit een loopoor is als snot wel besmettelijk, maar contact ermee leidt tot een verkoudheid en niet direct tot een middenoorontsteking.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits het geen koorts heeft en zich goed voelt. Daarnaast moet het oor afgedicht worden.

Spruw

Spruw is een schimmelinfectie in de mond. De schimmel die spruw veroorzaakt komt heel veel voor, maar krijgt meestal niet de kans om uit te groeien. Alleen als er sprake is van verminderde weerstand of gebrek aan concurrentie van andere (niet ziekmakende) bacteriën krijgt de schimmel de kans om uit te groeien en klachten te veroorzaken. De verschijnselen van spruw zijn witte vlekjes in de mond die niet weg te poetsen zijn. Spruw wordt meestal overgedragen van moeder op kind. Het kind kan al tijdens de bevalling besmet worden als de moeder een vaginale schimmelinfectie heeft. Ook kan het besmet worden via tepelcontact bij de borstvoeding. Er ontstaat dan een pingpongeffect omdat het kind bij de voeding de borst van de moeder weer besmet. Bij hardnekkige spruw, of als het kind niet wil drinken kan de huisarts medicijnen voorschrijven.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits er een infectie dodend middel wordt toegediend.

 

Waterpokken

Waterpokken is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte duurt ongeveer zeven dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermd tegen waterpokken. De verschijnselen van waterpokken zijn in het begin lichte koorts, hoesten, hoofdpijn. Na een paar dagen verschijnen kleine rode bultjes, waarop na 6 tot 12 uur blaasjes ontstaan, die erg kunnen jeuken. De blaasjes gaan open of drogen in. Er ontstaan korstjes die na enige tijd afvallen. Waterpokken zie je vooral op de romp, het gezicht, tussen de haren en in de mond. Door het krabben kan er een infectie van de huid optreden. Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Ook het vocht uit de blaasjes bevat het virus. Waterpokken zijn besmettelijk vanaf een dag voor het ontstaan van de blaasjes totdat alle blaasjes zijn ingedroogd. 
Beleid; Het kind mag het kinderdagverblijf niet bezoeken totdat alle blaasjes zijn ingedroogd. Dit standpunt is ingenomen in verband met persoonlijke verzorging van de kinderen, en het feit dat kinderen vaak toch aan de open plekjes zitten, dus uit oogpunt van hygiëne. 

Wormpjes

Wanneer een kind wormpjes heeft, heeft het kleine witte wormpjes in de ontlasting en jeuk rond de anus. Als een kind met wormpjes zich krabt rond de anus worden nagels en vingers besmet met eitjes. Deze eitjes komen dan vaak via de vingers in de mond terecht en groeien in de darmen uit tot nieuwe wormpjes. Op deze manier houdt het kind de infectie in stand. De eitjes kleven ook aan kleding en beddengoed, waardoor anderen ook met de eitjes besmet kunnen worden. Wormpjes zijn met een antiworm kuur goed te behandelen.
Beleid; Uw kind mag komen, mits het een kuur van de huisarts heeft.

Vijfde ziekte

De vijfde ziekte is een onschuldige kinderziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte uit zich door grote en kleine rode vlekjes over het hele lichaam, vaak beginnend op in het gezicht. Kinderen kunnen daarbij koorts hebben. Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Kinderen met de vijfde ziekte zijn besmettelijk in de week voorafgaand aan de ziekte, wering is dus niet zinvol. Zodra de uitslag verschijnt zijn ze niet besmettelijk meer. De vijfde ziekte kan in een zeer klein aantal gevallen gevaren opleveren voor een prille zwangerschap.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits het er niet ziek van is. Overige ouders worden ingelicht.

Zesde ziekte

De zesde ziekte is een onschuldige ziekte veroorzaakt door een virus. Kinderen krijgen eerst gedurende een paar dagen hoge koorts (boven 39°C). Daarna verschijnen er kleine rode vlekjes op de romp (meestal niet op armen, benen en gezicht). Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes. De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt, totdat de vlekken verdwenen zijn.
Beleid; Uw kind mag gebracht worden, mits het er niet ziek van is.

Rode hond

Rodehond is een besmettelijke ziekte. Het geeft rozerode vlekjes over het hele lichaam. 

Als een kind besmet is, duurt het nog 2 tot 3 weken voordat het er ziek van wordt.

Rodehond is besmettelijk vanaf 10 dagen voordat de rode vlekjes komen en ook nog 7 dagen daarna.

Beleid; een kind met rode hond mag het kinderdagverblijf niet bezoeken omdat er regelmatig zwangere vrouwen het kinderdagverblijf bezoeken en in verband met een eventuele zwangerschap van de leidsters.

Bof

Bof is een besmettelijke ziekte waarbij de speekselklier bij het oor ontstoken is. Bof wordt veroorzaakt door het bofvirus. Bof kan zo licht verlopen dat de ziekte bijna niet wordt opgemerkt. Als iemand wel ziek is van de bof begint dat met koorts en een pijnlijke, dikke wang. De wang wordt dik door een ontsteking van de speekselklier bij het oor. De andere wang kan ook dik worden en er kan oorpijn optreden. Meestal is na 2 weken de dikke wang verdwenen en is het kind weer beter.

Beleid; Een kind met bof kan het kinderdagverblijf niet bezoeken, omdat veel jonge baby’s hier nog niet volledig tegen zijn ingeënt 

Hand-voet en mond ziekte

Vaak is er een combinatie van blaren in de mond en huiduitslag. Dit wordt voorafgegaan door wat misselijkheid, een pijnlijke keel, braken, soms diarree en lichte koorts. Daarna ontstaan rode plekken op de tong en het mondslijmvlies, welke snel overgaan in kleine, ovale blaasjes, die samenvloeien tot grotere blaren.

Beleid; Als de blaasjes ingedroogd zijn of alleen onder de kleding zitten mag het kind gebracht worden.

Kinkhoest

De eerste klachten zijn koorts, hardnekkige verkoudheid en een droge hoest. Deze eerste fase duurt ongeveer twee weken. Na deze twee weken worden de hoestbuien erger, vooral 's nachts; de hoestbuien gaan gepaard met ‘halen’ (gierend inademen) en het opgeven van slijm. Als een kind merkbaar niet lekker is van deze ziekte moet het thuis blijven.

Beleid; Kinkhoest is besmettelijk, maar weren is niet zinvol omdat de besmettelijke periode meestal al voorbij is als de diagnose wordt gesteld. Als er kinkhoest is geconstateerd, wordt dit aan alle ouders bekendgemaakt. Het kan risicovol zijn voor zeer jonge baby’s die nog niet ingeënt zijn (DKTP).

RS virus

RSV is een infectie van de luchtwegen veroorzaakt door het RS-virus. De verschijnselen zijn: hoesten, snot en verstopte neus, koorts, soms benauwdheid. Bij heel jonge kinderen kan de ziekte zeer ernstig verlopen: ontsteking van lagere luchtwegen of longontsteking met ernstige benauwdheid. De baby moet dan opgenomen worden in het ziekenhuis. Bij oudere kinderen verloopt deze ziekte vaak als een verkoudheid en wordt zelden de diagnose RSV gesteld. 

Beleid; Als een kind merkbaar niet lekker is van deze ziekte moet het thuis blijven. Als blijkt dat we de ziekte niet onder controle krijgen op de groep, kan het zijn dat we kinderen met vermoeden van rs virus eerder gaan weren.

bottom of page